O nama

Sam razvitak i modernizacija industrije vezana je za transportne sisteme. Količina materijala koja se transportuje je velika i baš zbog toga treba što efikasnije rešiti problematiku transporta što ima za cilj smanjenje troškova proizvodnje i bolje rezultate u samom poslovanju.

Karakteristike Transportnih sistema

Karakteristike 
Transportnih sistema

  • Imaju veliki kapacitet uz relativno malu potrošnju energije
  • Njihov radni organ je transportna traka, ona prenosi teret u neprekidnom toku, krećući se kontinuirano u istom smeru
  • Lako su prilagodivi u primenjenoj tehnologiji eksploatacije
  • Pružaju mogućnost uvođenja potpune automatizacije proizvodnog sistema, prema ranije predviđenom programu
  • Prilagodljivi su terenskim uslovima, obezbeđuju prenos pod velikim uglovima uspona i pada
  • Zauzimaju relativno mali prostor
  • Bešumni su pri radu, sigurni prilikom transporta u isključeni su nesretni slučajevi
  • Angažuju mali broj radnika, organizacija je laka i jednostavna i ne zahteva specijalno kvalifikovano osoblje
  • Mala su investiciona ulaganja, a održavanje jeftino i lako

Beskrajna gumena transportna traka
Najvažniji deo transportnog uređaja

Najvažniji deo transportnog uređaja je beskrajna gumena transportna traka.
Od njenih osobina zavisi radna sposobnost i sigurnost čitavog postrojenja.

Vučna čvrstoća, konstantna dužina, mali otpor na savijanje, postojanost na zamor,
postojanost na starenje, otpornost prema uljima i hemikalijama, otpornost prema visokim temperaturama,
svojstva nezapaljivosti i eletrične provodljivosti, najčešće su osobine koje se od gumene transportne trake traži.

KONSTRUKCIJA TRANSPORTNE TRAKE

Standardna konstrukcija transportne trake sastoji se od:

9

Noseći kostur

Izrađuje se iz više slojeva pravilno složenih i predhodno gumiranih platana. Platna imaju zadatak da preuzmu celokupnu vuču i jedino su ona merodavna kod obračuna vučne snage transportne trake. Vrsta platna koja se koristi za izradu nosećeg kostura određuje i osobine trake. Čvrstoća veze (athezija) između slojeva tkanine obezbeđuje se frikcionim slojem

9

Gumena obloga

Zavisno od toga na kojoj strani nosećeg kostura se nalaze, gumene obloge nazivamo gornja ili gumena obloga radne površine i donja ili gumena obloga neradne površine. Gornja gumena obloga služi kao zaštita tekstilnih umetaka od mehanickih udara materijala koji pada na traku i ne dozvoljava prolaženje u unutrašnji deo trake. Donja gumena obloga štiti tekstilne umetke od habanja koje prouzrokuje pogonski bubanj i ne dozvoljava prodiranje vlage u unutrašnji deo trake. Od velikog značaja je da donja obloga čvrsto prijanja za pogonski bubanj, jer od stepena prijanjanja zavisi prenos snage od pogonskog bubnja na transportnu traku, kao i sigurnost transporta

9

Gumene zaštitne ivice

Imaju zadatak da ublaže bočne udare trake o čelične konstrukcije transportera i na taj način zaštite tekstilne umetke od mehaničkog oštećenja

GARANCIJA NA GUMENE TRANSPORTNE TRAKE

Garantni rok je 24 meseca za transportne trake duže od 100 metara i 12 meseci za transportne trake kraće od 100 metara, pod sledećim uslovima:

Trakasti transporter mora biti konfigurisan u skladu sa važećim objektivnim standardima

Konstrukcija trakastog transportera se ne može menjati tokom čitavog perioda rada i treba da bude u skladu sa tehničko-radnom dokumentacijom

Trakasti transporter mora biti opremljen sistemom za blago pokretanje trake koji je potpuno funkcionalan

Svi delovi koji se taru o traku (grebači, skejperi, opšivci itd.) moraju biti od čvrste gume koja garantuje dobar zajednički rad sa trakom i PPZ bezbednost

Svi delovi trakastog transportera koji rade zajedno sa trakom moraju biti efikasni I moraju se održavati u dobrom stanju

Trakasti transporter se koristi za transport/prenos materijala u skladu sa navedenom namenom trake

Sva oštećenja na ivicama trake ili na njenoj površini moraju biti odmah otklonjeni kroz popravljanje

Materijali treba da se natovare na sredinu trake,saglasno pravcu kretanja trake i njenoj brzini

Ne preporučuje se upotreba centalnih valjaka na gornjoj strani trake

Korisnik treba stalno da vodi beleške i da iste stavi na raspolaganje proizvođaču tokom kontrole u garantnom roku

Ako neki od gore navedih uslova ne bude ispunjen, davalac garancije se oslobađa od odgovornosti za datu garanciju

Davalac garancije mora biti odmah obavešten o svim opasnostima koje mogu imati uticaja na stanje i izdržljivost trake

Proizvođač nije odgovoran za ubrzano habanje trake ako se trake koristi za prenos materijala koji nisu u skladu sa namenom trake

U slučaju reklamacije na osnovu očiglednih-vidljivih ili skrivenih nedostataka u materijalu,proizvođač ima obavezu da popravi deo proizvoda sa nedostacima ili ga zameni ili da predloži drugo rešenje u sladu sa očekivanjima kupca.
Proizvođač uz svaki deo trakastog transportera prilaže uverenje o kvalitetu kojim potvrđuje usklađenost sa traženim parametrima, a to je sertifikat izdat od strane proizvođača. Na njemu se nalazi broj bubnja i konstrukcija trake, a isto to se nalazi na pečatu trake na svakih 10-15 metara.
Broj bubnja na sertifikatu mora biti identičan broju bubnja koji se nalazi na traci.

Adresa

Omladinska bb
22328 Krusedol selo